Vedtægter

Vedtægter

§ 1. Navn: Selskabets navn er Dansk Selskab for Tibetansk Kultur (eng. Danish Tibetan Cultural Society, tibetansk: Dan-mag bod kyi shes-rig lhan-tsogs).

§ 2. Formål

Selskabets formål er

 1. i Danmark at fremme kendskabet til tibetansk kultur.
 2. at fremme kontakt og forståelse mellem danskere og tibetanere, herunder at frem­me rejseaktiviteter og studie­ophold i de tibetanske kulturområder.
 3. at støtte kulturelle og humanitære aktiviteter samt at øge de praktiske muligheder for tibetaneres besøg og studier i Danmark.
 4. at tilvejebringe humanitær støtte til tibetanerne

.

§ 3. Medlemmer

Som medlemmer kan optages privatpersoner og firmaer.

§ 4. Kontingent

Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling.

§ 5. Generalforsamlinger

Selskabets højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest i marts måned. Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 21 dage efter at mindst 25 stemmeberettigede medlemmer i anbefalet brev til bestyrelsen har fremsat anmodning derom med angivelse af dagsordenen. Bestyrelsen kan i øvrigt indkalde til ekstraordinær generalforsamling så ofte dette skønnes nødvendigt. Indkaldelse til generalforsamling sker pr. post med 3 ugers varsel og med angivelse af dagsordenen. På den ordinære generalforsamling forhandles følgende:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning
 3. Regnskab
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Valg af bestyrelse
 6. Valg af revisorer
 7. Indkomne forslag
 8. Eventuelt

Kun medlemmer, der har betalt det sidst forfaldne kontingent, har stemmeret på generalforsamlingen. Alle bestemmelser træffes ved simpel stemmeflerhed af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Alle afstemninger foregår mundtligt, med mindre 1/4 af de stemmeberettigede deltagere eller bestyrelsen ønsker skriftlig afstemning. Et medlem kan møde med 1 skriftlig fuldmagt foruden sin personlige stemme. Kandidater som stiller op til valg til bestyrelsen, skal underrette foreningen skriftligt, således at orienteringen er foreningen i hænde 14 dage for den ordinære generalforsamling. Forslag om ændring af vedtægterne eller om selskabets opløsning kan vedtages på en generalforsamling af mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede medlemmer. Opnår forslaget ikke den kvalificerede majoritet, skal bestyrelsen med 1 måneds varsel indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, på hvilken forslaget da kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til de repræsenterede medlemmers antal.

§ 6. Selskabets styrelse

Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer og 2 suppleanter, valgt på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Højest 3 bestyrelsesmedlemmer kan udtræde på samme tid. Flertallet af bestyrelsesmedlemmer skal være danske statsborgere og mindst ét medlem bør være af tibetansk herkomst. Bestyrelsen konstituerer sig med en formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsen, der selv fastsætter sin forretningsorden, udfører det med selskabets daglige ledelse forbundne arbejde, der ikke ifølge vedtægterne kræver afgørelse af generalforsamlingen.

§ 7. Regnskab

Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Forinden regnskabet forelægges til godkendelse, skal revisor have underskrevet dette og forsynet det med de anmærkninger, regnskabet måtte give anledning til.

§ 8. Tegningsregel

Selskabet tegnes af formanden eller næstformanden, hver i forening med et andet medlem af bestyrelsen.

§ 9. Ophør

Ved selskabets opløsning skal dets aktiver anvendes i henhold til selskabets formålsparagraf.

Del DSTK på facebook